MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  10.1- DİNSEL ŞİİRLER-SH:1
 


        


    
1- Allah 'ın 99 Güzel İsimleri (Esma - ül Hüsna)
Esma-ül hüsna demek güzel isimler demek
Mü'minlere yakışan anlayarak söylemek.
Doksan dokuz ismini saygıyla söyleyelim
Allah ne demek imiş adlarından bilelim:

1-'Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû' dur
İsm-i A'zâm denilir, başka bir Allah yoktur.
2-Ey Allah'ım isminin birisi de 'Er-Rahm'an'
Tüm yarattıklarına hayreder ayırmadan.
3-Sonsuzdur merhametin'Er-Rah'im 'diğer ismin
Sen en merhametliden daha merhametlisin.
4-'El-Melîk' adı ile kâinatın sahibi
Ezelî ve ebedî hükümdar ve mâliki.
5-Her türlü eksiklikten,hata,gafletten uzak
'El-Kuddûs' isminle sen çok kutsalsın, pür-ü pâk.
6-'Es-Selâm' isminle de her türlü tehlikeden
Kullarını kurtaran,selâmete erdiren.
7-Gönüllere imânın ışığını verensin
Çünkü senin bir adın biliriz ki 'El-Mü'min'.
8-'El-Müheymin' diyedir,bir adı da odur
Varlığı bu ismiyle hem gözetir,hem korur.
9-'El-Azîz' adıyla da bütün kuvvete sahip
Maglûp edilemezsin,sen her zaman hep gâlip.
10-O güzel adlarından birisi de 'El-Cebbâr'
Eksikleri tamamlar,her şeyi yola koyar.
11-Ey Allah'ım adının biri 'El-Mütekebbir'
Sana mahsus ululuk,sırf sana mahsus kibir.
12-'El-Hâlik' adın ile yoktan var eden sensin
Hâlleri,olayları tayin,tesbit edensin.
13-'El-Bârî 'ismin ile genel âhenge uygun
Yaratırsın herşeyi bu estetik bir duygun.
14-Ressamın hiçbirisi edemez böyle tasvir
Şekil veren tek sensin,bir adın 'El-Musavvir'.
15-Mağfiretin pek çoktur çünkü adın 'El-Gaffâr'
Günahları örter o,olsan da bin günahkâr.
16-Herşeyi içten-dıştan kuşatan tüm kudret var
Yücenin isimleri arasında:'El-Kahhâr'.
17-Küçükten en büyüğe nimet dağıtır o Râb
Çünkü bir güzel adı çağrılır ki 'El-Vehhâb'.
18-Yaratılmışlarına kim ihsan ediyor bak?
Her türlü yiyeceği,rızkı verir 'Er-Rezzak'.
19-Fakiri zengin yapar kimseler çekmesin ah
Müşkülleri kaldırır çünkü odur'El-Fettâh'.
20-Onun hazinesinde her zaman hazır ilim
Olmuş ve olacağı tek bilendir 'El-Alîm'.
21-İstediği kulundan herşeyi kabzı sabit
Bir ismi gereği bu,ki o ismi 'El-Kâbıd'.
22-İstediği kulunu ferahlatması basit
Yeni bir hayat verir çünkü odur 'El-Bâsıt'.
23-Asîlik yapanları aşağılara atıp
'El-Hâfıd' adıyla da rezil eder ağlatıp.
24-Kimi şan ve şerefle yükselir,eder terfi
Onu yüceliklere erdirendir 'Er-Râfi'.
25-İzzet ve ikrâmıyla vakarlı oluruz biz
'El-Mûiz' ismi ile olur haysiyetimiz.
26-Başkasından el açıp isteyen olur rezil
Zillete düşürür o,çünkü adı 'El-Mûzil'.
27-Yürekteki sesleri,uzaktaki sesleri
İşitir tüm sesleri,onun adı 'Es-Semî'.
28-Görünmeyen şeyleri görür ona yoktur sır
Onun güzel bir adı biliniyor 'El-Basîr'.
29-Hükümleri o verir çünkü adı 'El-Hakem'.
Verdikleri bozulmaz,verdiği hüküm mûhkem.
30-'El-Adl' ismi ile o adaleti çok sever
Adilleri kollar o,zâlimleriyse ezer.
31-Yaptığı işler ince, bir tüyden bile hafif
Güzel isimlerinden birisiyse 'El-Lâtif'.
32-'El-Habîr' ismiyle o herşeyden haberdardır
Zerre harekâtının yüzünde o vardır.
33-Hemen cezalandırmaz deme ne olur hâlim
Tevbe et ve af dile çünkü odur' El-Halîm'.
34-Ne kadar büyüktür o,küçüklük dâim bizim
O en büyük,tek büyük,onun adı 'El-Azîm'.
35-Mağfireti çok onun mü'min ol ya da gâvur
Kusuru yüze vurmaz,saklar çünkü 'El-Gafûr'.
36-Kul görevini bilip ederse ona şükür
İyiliği karşılar iyilikle 'Eş-Şekûr'.
37-'El-Alîy' ismiyle o yücelerin yücesi
Herşey onun yanında cücelerin cücesi...
38-Göklerde ve yerde tek,eşsiz ve büyük odur
'El-Kebîr' adıyla o kâinatlar oldurur.
39-Kaza,belâdan korur,herbir zerreye nâfiz
Kötü cezasız kalmaz,bir adı da 'El-Hafîz'.
40-'El-Mukît' adıyla da azığını o verir
Tayin ettiği ömre göre rızık gönderir.
41-İyi hesap tutmayı etsin her kula nasip
Herkesin hesabını tutar,bilir 'El-Hasîb'.
42-Onun büyüklüğüne şu kâinat bir delil
O herşeyden yücedir,çünkü odur 'El-Celîl'.
43-Keremi bol Râbbime lütuflar eyle derim
Zira onun lütfu bol,zira odur 'El-Kerîm'.
44-Hiçbir konuda olmaz ona eş,ona rakip
Herşeye o gözcüdür bir adı da 'Er-Rakîb'.
45-'El-Mucîb' adıyla o isteyenleri bilir
Çevirmez yalvaranı isteklerini verir.
46-'El-Vâsî' adıyla tüm genişlikler ondadır
İlim,mağfiret,kudret,şefaat onunladır.
47-Buyruğu,yasağında hayır ve menfaat var
'El-Hakîm' adı ile her yere hikmet yağar.
48-İyi kulları sever,gaflettekini yerer
'El-Vedûd' adında da kul rızasına erer.
49-'El-Mecîd' adıyla o gökte,yerde şandadır
Kuvvet,ihsan,afv,rahmet,bol inayet ondadır.
50-'El-Bâis' adı ile ölüyü o diriltir
Ölüp de dirilenler 'Arafat'ta birikir.
51-Allah hâzır ve nâzır,her olana o şahit
Her zaman ve her yerde en yakın o 'Eş-Şehîd'.
52-Varlığı hiç değişmez ezelden ebede,bak...
Yokluğu kabul etmez zâtı gereği 'El-Hakk'.
53-İşleri düzelten o,sen eyle onu vekil
'El-Vekîl' adı yeter,gayri ol mütevekkil.
54-'El-Kavîy' adıyla o,kudretin timsalidir
Bitmez,tükenmez gücün o, bir ifadesidir.
55-'El-Metîn' adı ile kimseye değil muhtaç
O en dayanaklıdır,odur her derde ilaç.
56-'El-Velîy' adı ile iyi dostu kulların
Sıkıntı,darlık vermez hem bugün hem de yarın.
57-Biricik övülen o,övgüler ona ait
Dilde tesbih olunur bir adı da 'El-Hamîd'.
58-Sayılarını bilir sonsuz olsa mevcudat
'El-Muhsî' ismi ile herşeyi eder tâdat.
59-Maddesiz ve örneksiz yarattı mahlûkatı
'El-Mübdî' adı ile yarattı kâinatı.
60-'El-Müîd' adının da gereğidir yaratmak
Bu sefer diriltip de yeni baştan yaşatmak.
61-'El-Muhyî' olan Allah cansıza da verir can
Sağlığı veren odur,odur can bağışlıyan.
62-O, 'El-Mümît' adıyla ölümü de yarattı.
Yaşayanın ömrünün sonuna acı kattı.
63-Her şeyi bilendir O, O her dâim diridir
'El-Hayy' güzel isimi adlarından biridir.
64-Gökleri,yeri ve her şeyi vaktine kadar
Tutmak için 'El-Kayyûm' adında çok sebep var.
65-İstediğini bulur o istediği anda
'El-Vacîd' ismi için her şeyler huzurunda.
66-Bolcadır semahati ve keremi bolcadır
Kadri ve şânı büyük 'El-Mâcid' adındandır.
67-Ortağı yoktur onun zâtında ve işinde
'El-Vâhid 'adının da bu gerçek var içinde.
68-Izdıraplar gideren,bitiren cümle hâcet
Tek mercî odur zira onun adı 'Es-Samed '.
69-İstediğini yapmak tek onun gücündedir
Çünkü onun bir adı söylenir 'El-Kaadir'.
70-O her kuvvetliden de daha da kuvvetlidir
Gücü yeter hepsine ki adı 'El-Muktedir'.
71-'El-Mukaddim' adının gereği ilerleten
O'dur öne çıkaran,yükseklere erdiren.
72-'El-Muahhir' ismiyle dilerse gerileten
Geri koyan da O'dur,geri atan gerçekten.
73-Kendinin varlığından bile yoktur bir evvel
O ilkin de ilkidir çünkü adı 'El-Evvel'.
74-'El-Ahir' ismiyle O yine en son olacak
O'nun iradesiyle kâinat son bulacak.
75-Göz görse,görmese gerçek örtülmez âşikâr
'Ez-Zâhir' ismine bak,gör her şeyde ALLAH var.
76-Bu ismi de anlatır esrârını ALLAH'ın
O'na nüfûz imkânsız,giz doludur 'El-Bâtın'.
77-Tedbir ve idaredir ki 'El-Vâlî' adıyla
Tek başına idaredir işi yarattığıyla.
78-Halk edilmişlerden O hem ârîdir hem âlî
O'nun güzel bir adı ise 'El-Müteâli'.
79-Yüce ALLAH'ım bize bol bol iyilikler ver
Bahşişin boldur senin çünkü adındır 'El-Berr'.
80-Tevbeyi kabul eder,katar sevaba sevab
Güzel ismi gereği ki o isim 'Et-Tevvâb'.
81-Emirlerine âsî,tevbesiz ölürse kim
İntikamı korkunçtur zira o 'El-Müntekîm'.
82-Affı çoktur Râbbimin,cezası ağır,hafif
İsterse de cezasız bırakır o 'El-Afüvv'.
83-'Er-Ra'ûf' güzel ismin gereğidir pek refet
O bize muhtaç değil,O'na muhtacız elbet.
84-'Mâlîk'ül-Mülk'ismiyle mülkün tek sahibidir
Kulların bazısına kullanma izni verir.
85-'Zü'l-Celâl-i Ve'l İkrâm'adıyla ikrâm eder
En iyisinden verir kuluna neler neler...
86-'El-Muksît'adıyla O yerinde işler yapar
Bütün işleri denktir,ne yapsa iyi yapar.
87-İstediği anda O istediğini toplar
Bu toplama kudreti 'El-Câmi' adında var.
88-O'nun zenginliğine ulaşamaz bir kulu
'El-Ganiyy' ismindeyse bitmez hazine dolu.
89-Dilediğini maddî,manevî zengin kılar
Adı O'nun 'El-Muğnî',zenginlik ondan çıkar.
90-İstemediklerinin vukuunu engeller
'El-Mânî' güzel adı bu eylemine yeter.
91-Hüzün ve elem veren şeylere eder dûçar
Yaratılanlar için gerekli ismi'Ed-Darr'.
92-Hayır ve yararları yaratır O 'En-Nâfî'
Zararları eder O çıkarlarla telâfi.
93-Sönmez ışık dağıtır güzel ismiyle 'En-Nûr'
O ışıkla nûrlanmak yaratılana onur.
94-Hidayete,murada erdirir O 'El-Hâdi'
Zira isteyenlere vermek O'nun vaadi.
95-Birbirine benzemez bir hâlde yaratandır
Bu da yüce Râbbimin 'El-Bedî' adındandır.
96-Varlığının önü yok ve de yoktur hiç sonu
Sonsuzluğa erdirir 'El-Bâki' adı O'nu.
97-Dünyadaki serveti anlık kazanır vâris
Her çeşit servetlere dâim sahip 'El-Vâris'.
98-Her işi hikmet,refah,selâmetlikle eşit
Güzel adı gereği ki zira O 'Er-Reşîd'.
99-Yegâne sabırlı O ve de O verir sabır
Sabırda selâmet var,güzel adı 'Es-Sabûr'.

Bir tesbihte tam doksan dokuz tane bulunur
İsm-i A'zâm hem tane hem de imame olur.
Bu güzel isimleri dil söyler,gönül söyler
Bunlar ile kâinat,dünya her gün kurulur.
Dîn Gününde son Büyük Mizana oturtulur
Sorulmamış sorular işte o gün sorulur.
Dil konuşamaz olur,dilsiz bir sanık olur
Ettiklerine vücud âzâsı tanık olur.
ALLAH'ın merhameti ve de affı çok boldur...
Umar,niyaz ederiz tüm mü'minler kurtulur...
Ben de kulunum Râbbim günahım,hatam çoktur
Bunda da hatam varsa tümüne affın olur...


Alper Kürük


2- Allah'ım...

Hepimizi sen yarattın Allah'ım
Hem güldürdün hem ağlattın Allah'ım,
Süründürdün ve yaşattın Allah'ım
Bizlerdeki bu farklılıklar niçin?
İnancımız kul olduğumuz için...


Alper Kürük
 
3- Allah'a Çok Yakınız

Allah'a çok yakınız mezarlıklarda
Selvilerin ucundan,
Bir yanda o bir yanda biz
Aramızdaki mesafe:can.

Allah'a çok yakınız câmilerde
Minareler ucundan,
Bir yanda o bir yanda biz
Aramızdaki mesafe: ezan.

Allah bize bizden yakın
Dilimizin ucunda,
İçinize dönüp bakın
İşte orada Allah,işte bizi Yaratan.

Biz demişiz çok mu sanki;
Bismillah,maşaallah,inşaallah...
Ölüme gidiyor da Mehmetçik
Temiz ağzında tek temiz isim var ki
Belki son nefesiyle çıktı çıkan:
ALLAH! ALLAH! ALLAH! ALLAH! ...


Alper Kürük
 4- Baş Örtüsü - Baş Örtüşü

Gizli amaç besleyen sığınır simgelere
Gerçeklerden kaçınan takılır imgelere...

KUR 'AN 'DA türban için hangi sûre ve âyet
Baş örtüsü diyor da ediyorsun riayet?

Kusuru da, başı da örtüler gizler, örter
Ütopyaya kul olan türban baş örtüsü der...

Asla takiyye olmaz baş örtüsü özünde
Alışılmış örtüş var cümle âlem gözünde...

YURDUMDA batı, doğu,kuzey, güneye kadar
KADİMDEN KULLANILAN aynı baş örtüşü var.

Ana, eş, bacıların örtüşü değil türban!
Öyle ört de başını kurban olayım kurban...


Alper Kürük
 

5- Örtünmeye Dair

Karşı değilim asla örtün emrine hâşâ!
İtirazım türbana! ne örtüye,ne başa...

Gün gelir kendi çözer türbanı kafasından
Endişem:kurtulamaz kısır saplantısından...

Allah örtün diyorsa beynini ört demiyor
Sana örtünsün diye tek tip örtü vermiyor.

Kusur örten Râb bile önüne set germiyor
Sana yol gösteriyor,türbanı önermiyor...

Örtün ki görünmesin tahrik eden süslerin
Süs diye tanımlanan takı ve göğüslerin.

Abdestin uzuvları açık kalsın ruhsat var
Bu yerler açık iken kul Huzura da çıkar...

Abdestte yıkanır yüz,eller dirseğe kadar
Ya mesh ya da yıkanır ayak bileğe kadar.

Bir de başa mesh ile bir abdest tamamlanır,
Abdestin organları örtü dışında kalır.

Sen bunları bilip de örtünüyorsan eğer
Bu örtünüş gerekli ve de matluba değer.

Baş örtüsü bu diye kendince yaratırsan
Bunun adı türbandır diye adlandırırsan...

Senin niyetin belli:dinî simge yaratmak
Bu kalkana sığınıp laikliğe su katmak...

Karanlıklar örterse nasıl ki kusurları,
Aydınlıklarsa açar ufuktaki surları.

Gel beynini açık tut,teslim ol Yaratan'a
Hizmetin böyle olur Vatana ve İmana.

Böyle yapmazsan senin eline birşey geçmez
Kadınlık onurunsa yüceliğe erişmez.

Sen anamsın, eşimsin,bacımsın ve kadınsın
Seni siyaset için araç eden utansın!

Siyaset taciri o,örtüyü türban eder
Saltanatı uğruna o başı kurban eder...

Siyasî ol,kaptırma yakanı bezirgâna
Us kullanmak yaraşır ' SALİHAT - I NİSVAN 'a...


Alper Kürük

6- Çık Aradan...

YARATAN emrediyor: 'dinde zorlama yoktur...'
Yarattıklarına bu laikçe bir buyruktur...

ALLAH'ın en aşikâr buyruğuna uymayan
Ya kör câhil...ya dini kendince yorumlayan...

ALLAH emirlerini koyar ve tâkip eder
Emirlere uymayan kişi kendi kaybeder...

Hâşâ! âciz değildir...asla! kula da muhtaç...
Kendi muhtaç olan kul niçin duyar ihtiyaç?

Vermediği görevi kendine görev eder
Din adına ALLAH ' ın buyruğunu da çiğner...

Haddini bil de girme! girdinse çık aradan
Kulu ile baş başa kalsın onu YARATAN...


Alper Kürük
 

7- Eşsiz İnciye...

Kimileri AHMED der kimileri MUHAMMED
Adının anlamıdır:övülmüş,övülecek...
ALLAH'ın sevgilisi, isteğine yok bir set...
Dûan ümmetin için...sözü var RAB verecek...

RAB'bin yaratığının en şereflisi İNSAN...
Onun da emsâlsizi, habîbsin ey MUHAMMED...
Hangi bir kul vardır ki ALLAH ile anılan?
Dûam:senden şefaat...ALLAH'tan af ve rahmet...


Alper Kürük
 
8- Adem'in İtirafı

Yasaklanmış o meyva kabarttı iştahımı
Şeytana uyup yaptım kaçamak siftahımı,
Gücendirdim bir kere yaratan Alah'ımı
Şimdi gökler kapsamaz çıkardığım âhımı.

Cennetinden dünyana atılmışım bu yüzden
Affın için yıllarca sana tevbe ederken
Farkına varmamışım, kaçırıvermişim gözden
Güzelllikleri gördüm Havva ile yeniden.

Dünyada da Cennetten köşeler varmış meğer
Görür güzellikleri insan isterse eğer,
Sevgilerden doğuyor bence bütün sevgiler
Fâni olsa da dünya yaşamaya da değer...


Alper Kürük
 

9- Af Dile

Aciz oldukça inkârı artıyor
Acizlikle RAB ' bi onu tartıyor...
Şükürsüzlük günahı kabartıyor
Yüzün varsa gel ALLAH ' tan af dile...

Günahtan uzağım der yalan söyler
Günahı sevaba hep tercih eyler...
Tövbe sırasında şimdi alır yer
İzin varsa gel ALLAH ' tan af dile...

Affı bol...tüm günahkârlara yeter
Bitmez ama nice aflar halk eder...
Affa uğrayan kulda kalmaz keder
Gizin varsa gel ALLAH ' tan af dile...


Alper Kürük
 
10- Bayramlar

Hazreti İsmail'i adamıştı İbrahim,
Yüce Allah hem Kerîm,hem Rahmandır,hem Rahîm...

İsmail'in yerine gönderdi tarafından
Kesilmek için bir koç,edilmek için kurban.

Hoşnut etmişti O'nu,olmak sözünün eri
Söz verip de yapanın başkadır O'nda yeri.

Ne kesilenin eti ne de akıtılan kan
Erişmez Yaratan'a,yalnızca erişir can.

O can ki ücretini bekler sadece HAK'tan
Yapılacak ameli böyle emreder imân.

Canlar yok edilerek var edilir mi ki can?
Canlar beslemek için akıtılmaktadır kan.

Bu ibadette bile açıkça infak vardır
Allah'tan yardım bulmak,yardım etmek kadardır.

Gel! HAK'kın verdiğinden hasis olma ver halka
Çoğalsın iyilikler,büyüsün halka halka.

Bir iyilik giderir gönülden binlerce gam
Ramazan...Kurban...Her gün sen de edesin bayram...


Alper Kürük

 
11- Berat Kandili

Hazreti MUHAMMED ' e Peygamberlik beratı
Verildiği gecedir adı: BERAT KANDİLİ...
Günahkârlık doldursa bu uçsuz Kâinatı
Affına mazhar kılar HAK ' ka yalvaran dili...

Canların affı için eşsiz vesile olur
Karanlık gecelerin beş aydınlık gecesi...
İnsan hayatıdır bu...sevap, günah doludur,
Beş kandil kullarının ALLAH ' a yakın sesi...

Peygamber olamazsın...beratını al yeter...
Affının güvenciyle kabarmasın suç listen,
Yalnız beş kandil değil ömründe tüm geceler
Kurtuluşuna fırsat... eğer ki sen istersen...


Alper Kürük
 

12- Can Almak Kolay Da...

Canı veren ALLAH'A canı almak da hastır
Bu ilâhî konu ki öylesine hassastır...

Ruhundan üfleyerek can kattığı bir insan
Bir canı katlederek pay mı alacak HAK'tan?

Böylesi bir can alış RAB'be ortak olmaktır
Eşi yok,ortağı yok...O,münezzeh tek HAK'TIR.

Gözdeki yaş da durur,yerdeki kan da kurur
Can alan can düşünsün ona lânet okunur...


Alper Kürük
 

13- Can mı Hapis Ten mi Hapis...

Verdiğin bir canı koyduğun tenden
Kıskanmış olsaydın çekip alırdın,
Belki çok severdin onu sevenden
Aldığın an teni de kurtarırdın...

Neden çektirdiğin tene eziyet?
Sana kulum verdiğin cana köle,
Canı tenden ayırmak ise niyet
Can kurtulur ola ki beden öle...

Dünyada can ve ten imtihan olur
Gün gelir kopar bağı canla tenin,
Cana ten bu yolda anlık han olur
Bâkide bir etmek senin eserin...


Alper Kürük
 

14- Can Ve Ten

Can tende mahpus değil
Tense can için vardır,
Ten cana eder meyil
Ten,can kadar kutsaldır.

Can ten ile bağlanır
Canı tene eder yâr
Ki o fâni dünyadır
Burada ayrılırlar.

İkisi tekten çıkar
Bir olur mu hiç iki?
Tene dünyada yer var
Can âhirette bâki.


Alper Kürük
 
15- Çağrı...

Azâbıma,affıma mıdır bu çağrı ya RAB...
Bir işler işliyorum takdirini ben bilmem...
Affına ümidimiz olmasa hâlim harap...
Gel emrin olmasaydı belki korkumdan gelmem...

Öyle bir çağrı ki bu hiçbir sevgilide yok...
Çağıran çağırıyor üflediği nefesi,
Her çağrı cazip olmaz...bunaysa gidişten çok
Kulunu mutlu eden: 'affettim..' diyen sesi...


Alper Kürük
 

16- Danimarka'yı Tel'inimdir

Sana övgü yaraşır ki yakışmaz hakaret
İnsanlığa örneksin güzel adın:MUHAMMED.

Sana uzanan eller,diller lânetlendi hep
Onlara temsilcidir KUR'AN da Ebu Leheb.

Adınmış Danimarka edepsizliğin marka
Zannetme bulamazsın sana çıkacak arka.

MUHAMMED'in arkası ne ülkeler,ne silah
O tek mükemmel insan,habib eyledi Allah...


Alper Kürük
 
17- Deliller...

İkazındır kuluna yeni hastalık yine
Buna delil kıldığın yaratığın bir kene.

Yüce RAB'bim delille yönetir dünyasını,
Zaman denen delille kul unutur yasını.

Allah,ikazı için hayvanat delil eder
İnsan,tüm marazlara hastalık deyip geçer...

Veba için aracı kılmış TANRI'm fareyi,
Her hastallığı için O yaratmış çareyi.

Kuş Gribi yaymaya emir almış kanatlar,
Ruam hastalığına biçilmiş kaftan:atlar.

Şarbon hastalığına inek,sığır ve koyun...
Etobur insanlara bu deliller en uygun.

Kuduz hastalığının delilidir köpekler,
Tüm hayvanat TANRI'dan delil olmayı bekler...

Sivrisineği delil NEMRUT için hem sıtma...
Korun,yaşatma onu ve kendini ısırtma!

Kara sinekleriyle trahomu halkeder
O hastalıkla dünya kararır,kördür gözler...

Canlılar arasında bir canlı var ki hep 'TOP'
Onun adı kâh virüs,genel adıysa:mikrop.

Onu ince işlerde kullanıyor O EKREM
İşte her türlü kanser,ince hastalık:verem...

Mahkeme davacıdan yeterli delil ister
KABE'ye giden bile yine delille gider...

Bir de delili var ki : o da siyasal kene
Musallat ettiği halk sarılır ak kefene...


Alper Kürük
 
18- Dil

Dilin zikir eyledi ALLAH ' a teslim oldu
Dil kendini kurtardı, çünkü o müslim oldu...

Beynin teslim gözükür... kâlbin teslim gözükür..
İslâma sırf dil değil...beyin ve kâlp götürür...

Beyninin içersine girmemişse YARATAN
Kâlbinin baş tahtında oturmazsa o SULTAN...

Dilin ile kuş tutsan yeterli olmaz inan...
Dilin mümin değilse o en zehirli yılan...

Dil isterse insanı tadıyla uyandırır,
Dil var gerçeği söyler, dil var yalana varır...

YARADANA tanıklık edecek yine dildir
Dil kemiksiz olsa da yine o tek delildir...


Alper Kürük
 

19- Dua - 2 -

Ana - baba duası al sırtın yere gelmez
Onların evlâdına duası hiç eksilmez...

Peki diyeceksin ki nedir huzursuzluğum?
O zaman kendine sor: acaba nasıl kulum?

Başkasının duası üstü ömür kurulmaz
O dualar var olsun...yalnız onlarla olmaz...

Sen de dualarınla Yaratanına yönel
İnan ki kendi duan dualar içi ilk el...

Yüz yüze gel duanla seni Yaratanınla
Dua et ki kendinin kul olduğunu anla...

Dua, Yaratanına her an teslim olmaktır...
Dua, Allah' ın ile bire bir yaşamaktır...

Namaz nasıl ki kulun beş vakit Miracıdır
Dua âciz gönülün şifası, ilacıdır...

Herkesten dua al da o tek duadan sakın:
Mazlumun duası ki Allah 'ına en yakın...


Alper Kürük
 

20- Dua Sabır İster...

Dua ile kurulmuş ibadetin yapısı
Ayet âyet verilir KUR'AN 'daki her olay,
Dua ile açılır o yapının kapısı
Açmak için has niyet yeter gerisi kolay...

Dua ibadetlerin hem başı hem sonudur
Dua ile varılır yönelinen erime,
İbadetin özünde o başlıca konudur
Makbûl dua iledir buz ruhtaki erime...

Umutlar dualarla birleşip de Huzur'a
Ulaşınca artık bir kabûl olmayı bekler,
'Makbûlümdür...'müjdesi ruhu iletir nûra
Hayaller gerçekleşir ama bu sabır ister...


Alper Kürük
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (62 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=